வியாழன், 30 அக்டோபர், 2014

பெரு நெருஞ்சில்


பெரு நெருஞ்சில்


விதை மற்றும் பூ பகுதி

படற் செடி, தடித்த இலைகள், விதை படைக் கருவி போல் இருக்கும்.
பெரு நெருஞ்சில்


 சிறு நீர் கோளாறுகளை சரிப்படுத்தும்.